Home > mophosala > आकाश छुने बतासे डाडाको बाटो म तिमिलाई हेर्नेछु; दिर्घ बहादुर शाही”कवि”

आकाश छुने बतासे डाडाको बाटो म तिमिलाई हेर्नेछु; दिर्घ बहादुर शाही”कवि”