Home > mophosala > ओ! माननियज्यूहरु, जाग्नुस निद्राबाट; माेति चाम्लिङ

ओ! माननियज्यूहरु, जाग्नुस निद्राबाट; माेति चाम्लिङ