Home > mophosala > पहिलेको ग्रामिण सञ्चार स्थल- पधेरो; केशवविक्रम सिंह