Home > mophosala > वातावरणमा कोरोनाभाइरसको प्रभाव कस्तो पर्ला ?