Home > special_three > खड्काको गजलमै प्रश्न,”भन्नु त, पछाडि परेको म कि त्यो सभ्य सहर हो”?