Home > special_three > खड्काले गजलमा भन्छन,मलाइ मेरा शत्रुहरु सगै बसेर एक कप चिया पिउनु छ!