Home > mophosala > प्रम ज्यू, भ्रष्टाचारीको मनोबल बढेको देख्दा लोकतन्त्रलाई सिध्याउने तत्व तपाईको नाकैमुनी बसेका छन्

प्रम ज्यू, भ्रष्टाचारीको मनोबल बढेको देख्दा लोकतन्त्रलाई सिध्याउने तत्व तपाईको नाकैमुनी बसेका छन्